14.90 oz. Flame Retardant Regal Style Canvas Tarps