14.90 oz. Flame Retardant Noble Style Canvas Tarps