10 oz. White Canvas Tarps, water - mildew resist.

10 oz. White Canvas Tarps, water - mildew resist.